One of MYSA Activities in Tokyo, Japan


ရဲအိဝခေတ်ဂျပန် ဧကရာဇ် နာရူဟီတို ( Rei Wa Japan Emperor Naruhito ) နန်းတက်ပြည်သူများမှ ဂုဏ်ပြုပွဲ ကို တက်ရောက်သော
ဂျပန်ရောက် မြန်မာလူငယ်ကျောင်းသားများအသင်းအဖွဲ့ မှ မောင်နှစ်မများ ( MYSA )

JapaEmperor_1

Image 1 of 2

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *